ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна и обвързваща сила между bgstevia.com и потребителите на сайта (Вие) във връзка с продуктите и информацията предлагани от bgstevia.com. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на bgstevia.com, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия.

Описание и определения на термините използвани в текста на общи условия за ползване:

 1. Потребител – физическо или юридическо лице, което е регистрирало потребителски профил в рамките на онлайн магазина.
 2. Потребителски профил – обособена част от сайта bgstevia.com, съдържаща информация за Потребител, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана и използвана в онлайн магазина. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира въведените при регистрацията данни, както и пълен достъп до всички негови поръчки.
 3. Потребителско име – псевдоним, съдържащ букви, цифри и др., зададен от потребителя и служещ му да се индивидуализира в електронния магазин.
 4. Парола – комбинация от букви, цифри и специални символи, която заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и служи за достъп до потребителския му профил.
 5. Сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси
 6. Единична цена – обявената за всеки артикул цена представлява стойността за един брой или комплект, като цената е обявена в български левове без да включва цена за доставката и без начислен ДДС на основание чл.113 ал.9 от ЗДДС.
 7. Цена за доставка – включва транспортна такса и такса наложен платеж. Изчислява се според действащите тарифи на превозвача, който превозва стоката при осъществяването на поръчката направена от Потребителя.
 8. Артикул – определен вид стока, притежаваща уникален код, който я идентифицира.
 9. Заявител – Лице, което избира продуктите от магазина, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.
 10. Получател – Физическо или юридическо лице, което получава поръчаните продукти на адрес, указан от Заявителя.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайт bgstevia.com

 1. Общите условия са публикувани на видно място в заглавната страница на Онлайн магазина и са достъпни за всеки Потребител.
 2. Настоящите Общи условия са приети от Онлайн магазина и уреждат реда за ползване на магазина и предлаганите от него стоки и услуги от Потребителите, условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между магазина и Потребителите, включително срокове, начин на доставка, начин на плащане и получаване, реда и условията за предявяване на рекламации от потребителите.
 3. При зареждането на която и да е страница от електронния магазин с вградените хипервръзки, както и другите страници на сайта bgstevia.com или чрез използването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него, Потребителят приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, изцяло се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.
 4. Онлайн магазин bgstevia.com дава право на Потребителите да разглеждат и използват всички публикувани на сайта материали само за лична употреба. Потребителите трябва да спазват и се съобразяват с всички авторски права и търговски марки. Не се разрешава материалите от Онлайн магазина да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Онлайн магазина материали в други сайтове е забранена.
 5. Предоставяните стоки и услуги от магазина са описани на български език.
 6. Създаването и потвърждаването от Потребителите на поръчки в електронния магазин, представлява електронно волеизявление на съответният Потребител за сключване на договор за покупко-продажба на стоките и/или услугите заявени с поръчката, съобразно публикуваната на сайта информация и текущите общи условия. Потвърждението на поръчка е възможно единствено след като потребителят изрично посочи във формата за поръчка, че е съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който онлайн магазинът получи поръчката на клиента.

Основни характеристики на Онлайн магазина и предлаганите от него стоки и услуги:

 1. Обект на продажба чрез онлайн магазина bgstevia.com са обявените в него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
 2. Цените на стоките, предлагани чрез Онлайн магазин bgstevia.com, са посочени в самия него. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от Потребителя.
 3. Цените по предходната точка не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Потребителя в допълнение към посочените в сайта цени на стоки и услуги.
 4. Поръчката за покупка на стоки през сайта може да бъде подадена само след като Потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме. Онлайн магазинът не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

Права и задължения на потребителите и на Онлайн магазин bgstevia.com:

 1. Онлайн магазина се задължава:

– да прехвърли на Потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние, единствено и при условие на пълното и окончателното ѝ заплащане, което се удостоверява с кредитиране на банковата сметка на магазина със съответната сума.

 1. Онлайн магазина има право:

– да променя, премахва или допълва настоящите Общи условия, едностранно без да предупреждава потребителите. Препоръчваме Ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

– да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително известяване.

– да прави намаления на цените.

– да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

 1. Потребителят се задължава

– да посочи пълни, точни и верни данни;

– да плати цената на поръчаната от него стока;

– да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

– да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е упълномощил за това и което да заплати цената на стоката и разходите по доставката вместо Потребителя.

– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

– да уведомява незабавно онлайн магазина за всеки случай на извършено или открито нарушение;

– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

-да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

– да не използва информационните ресурси, текстове, снимки, банери и други, разположени на сайта, за злоупотреби или други цели освен лични;

– да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

– Потребителят заявява къде да бъде доставена поръчаната стока, на посочен от него адрес или в офиса на куриерската фирма доставчик.

Информация за всички потребители по смисъла на закона за защита на потребителите (ЗЗП), която ние сме длъжни да ви предоставим:

 1. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.
 2. Рекламация: След получаване на стоката, потребителят следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай на констатирани несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид с помощна на предложения Формуляр, по реда на чл.125 от ЗЗП.

При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното съгласно чл.126 от ЗЗП. Предвид спецификата на продуктите на Онлайн магазин bgstevia.com, изискващи специално съхранение и имащи определен срок на годност, рекламацията за несъответствие на стока с договорената не може да се предяви след изтичане на срока на годност за употреба на доставения продукт.

При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Онлайн магазина се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят има право на рекламации само, ако дефектите не са вследствие на неправилно съхранение, негово неправомерно поведение и/или неправилната употреба.

В случай на иск за заменяне на стоката с нова и изчерпване на този продукт, Онлайн магазин bgstevia.com има право да замени липсващата стока с такава от друг производител. Ако заместващият продукт не е задоволителен, потребителят има право на отстъпка от покупната цена.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 1. Право на отказ от стока:

Клиент, който е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока, като върне последната в законовия срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването ѝ. Последното не се прилага в следните случаи:

– за стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя по негова индивидуална поръчка – заявка на продукти, които Онлайн магазина не поддържа на склад;

– за стоки, повредени и/или променени, включително отворени от Потребителя опаковки след момента на получаването им;

– за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Потребителя или липсва.

В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор, той следва да изпрати писмено изявление за отказ от сключения договор и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи документи.

Потребителят също може да подаде заявление за отказ на адрес office@bgstevia.com

Платените от Потребителя суми ще бъдат възстановени в срок до 14 дни от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката и в случай, че е уведомил магазина за предпочитания начин на възстановяване на средствата. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Процедурата за връщане на сумите зависи от начина на първоначално заплащане от страна на Потребителя. Начинът на връщане на средствата подлежи на допълнително уточнение и съгласие между двете страни чрез платформата, предоставена в раздел Контакти.

Адрес за кореспонденция и връщане на стоки:

Ивайло Проданов

ул. „Филип Тотю” № 1

5000’ Велико Търново, България

office@bgstevia.com

тел.: 0879293393

Ограничение на отговорността

 1. Възможно е част от информацията публикувана в Онлайн магазин bgstevia.com да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.
 2. Онлайн магазин bgstevia.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на стоки на Онлайн магазин bgstevia.com. В случай, че използването от ваша страна на информация от Онлайн магазин bgstevia.com или продукти от него, доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Поверителност

 1. При регистрирането си в Онлайн магазин bgstevia.com, всеки Потребител си създава свое уникално потребителско име, което се използва само и единствено с цел изпълнение на заявена от него поръчка. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте за себе си. Всеки потребител носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация са под закрила на Закона за защита на личните данни.

Всеки регистриран потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.